Peter Trukenbrod _ Barbara Ekström

Needless

När tingen mister sin funktion, går ur tiden och inte längre brukas för sina syften, framträder andra egenskaper. Kanske har föremålen en kärna av något som blir tydligt när nyttoaspekten bortfaller. Den visuella omgivningen är sammansatt av delar som befinner sig i olika stadier av denna utveckling.

Dessa tankat har legat till grund för utställningen Needless där Peter Trukenbrod koncentrerat sitt arbete på att låta förbrukat materiel av medicinska artiklar för behandlingen av diabetes uppstå i nya kombinationer som bildar objekt och föremål av skenbart välkänd karaktär. Vid närmare granskning har denna miljö helt andra egenskaper än de traditionella. Man skulle kunna säga att ytorna i installationen istället för att beskriva form och linje, strävar efter att perforera den verkighet de tecknar. Detta förefaller förknippat med den upprepade procedur som varje diabetiker genomgår vid flera tillfällen per dygn vid mätningen av blodsocker som utförs då lancetten sticker hål på den egna huden så att en droppe blod kan utvinnas så att blodsockerhalten kan fastställas.

Barbara Ekström presenterar i relation till detta en serie objekt av skalformat siden. Textilen bildar här en slags hud över föremålet som sedan avlägsnas så att endast skalet återstår. Vissa områden av materialet har genomborrats av nålstick, likt en söm som repats upp. Spåren av ursprungsmaterialet framstår stundtals genom oxiderade fällningar av järn, vilket utgör färgämnet i den röda blodkroppen.Vernissage
Lördag 21 februari kl 12.00

Utställningen pågår
21 februari - 22 mars 2009« Tillbaka